Polasaithe

1. Tráth ulacht
Am Chlár na Scoile
Sóisear agus Sínsear Naíonáin 9.10 rn – 1.50 in.
Rang 1 go Rang 6 9.10 rn – 2.50 in.

Teacht chun na Scoile
Ba chóir do na daltaí teacht chun na scoile ionas go mbeidh siad ins na línte ag 9.10 rn. Tá cean gal ar an scoil maidir le clúdach árachais do na páistí. Ar an ábhar sin ní bheidh Bórd Bainistíochta freagrach as páisti a bheith i láthair roimh 9.10rn nó i ndiaidh 2.50in.

Cruinnithe Fóirne
Ó am go chéile i gcaitheamh na bliana beidh an Priomh Oide agus na múinteoirí ag teacht le cheile le dul chun chinn na scoile a phlé. Beidh cruinniú amháin sa téarma.

2. CUAITH NA SCOILE
Tá tábhacht nach beag ag baint leis an gculaith scoile agus íomhá na scoile, léiríonn sé ceangal an dalta leis an nGael Scoil. Anuas ar sin déanann sé na tuismitheóirí a cheilt ar chostaisí.
Ní foláir culaith scoile a chaitheamh i gcónaí seachas nuair a bhionn corp oideachas nó snámh ar siúl.

Culaith na Gael Scoile
Cailiní
Pinafóir liath, geansaí dubh le suaitheantas na scoile, blús liath, carabhat dubh/liath agus bróga dubh nó liath.
Buachaillí

Bríste liath, geansaí V scornach le suaitheantas na scoile, léine liath, carabhat dubh/liath agus bróga dubh nó liath.

An cóiriu ar fad agus an Culaith Reatha le fail ó Divas & Dudes, Cótái scoile le suaitheantas agus ainm ón scoile.

3. Lón
Am Lón
Naíonáin go Rang 2
12.15 – 12.45
Rang 3 go Rang 6
12.45 – 1.15
Impímid oraibh na daltaí a fhágáil sa scoil le linn am loin.
Chun dea-nósanna ithe a chothú tá dian chosc ar: buidéal gloine, cannaí, criospaí, milseáin, barra candy, deochanna frith agus gumma coganta sa scoil.

Sceim bainne na scoile:
Beidh bainne ar fail ar chostas laghdaithe. Eolas faoin gcostas ón scoil.

4. As Láthaireacha
Taímid ag iarraidh ar gach tuismitheoir nóta a chur ag gach múinteoir ranga i gcás a bheith as láthair ón scoil. I gcás coinne a bheith acu le dochtúir/fiachlóir ba choir é sin a chur in iúl don mhúinteoir sa dialann scoile. Ní bheidh cead ag daltaí bheith as láthair ón scoil muna dtagann na tuismitheóirí go dtí an scoil á lorg. I gcás duine eile ón gclan teacht ag lorg páistí ón scoil is gá dóibh litir a iompar ó na tuismitheóirí. I gcás páistí bheith as láthair breis is 20 lá cuirfear é in iúl don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais.

5. Riachtanais iachtanaisí
Speisialta peisialtapeisialta
Bíonn fadhbanna fé leith ag páistí go h-airithe le radharc, na súl, éisteach, cumas cainte, stádas mothúcháin agus deachtrachtaí leighis eile. Ta sé tabhachtach go mbeadh múinteoir an dalta ar an eolas faoi. Is údar riachtanais caidreamh rathúil a bheith ann idir na tuismitheóirí agus an múinteoir i gcás deachtrachtaí a bheith ag an dalta. Ba chóir do thuismitheóirí tagairt a dheanamh d’aon deactrachtaí nó fadhbanna ar an bhfoirm clárúcháin.

6. Caidreamh Idir
Tuismitheóir –
Múinteóir
Is é polasaí na scoile seo againne ná go mbeadh teacht ag tuismitheóirí ar mhúinteóirí agus ar an bPriomh Oide maidir le gné ar bith d’oideachais agus d’fhorbairt an dalta. Beidh Fáilte Uí Cheallaigh romhat ag múinteóirí do linbh.Glacfaidh tú leis nach mbeadh sé d’uain ag múinteoir barraíocht ama a thabhairt duit le linn am ranga. Ach, thairis sin más gá níos mó ama a chaitheamh leis an scéal is féidir leat teangmháil a dhéanamh ar an nguthán le h-oifig na scoile 7142022. Bíonn an mhaidin níos feilíunaí chuige seo.
Ba cheart duit an scéal a phlé leis an múinteóir ar an gcead dul síos. Beidh an Priomh Oide ar fáil freisin idir na h-uaireantan 9.10 – 4.00in ach coinne a dhéanamh leis.

Cruinnithe Muintéoir-Tuismitheóir:
Gné ri-thábhachtach isea an teangmháil leis na múinteoirí le linn cruinnithe. Go h-iondúil déantar reiteach caidrimh a bhúnu idir an tuismithéoir agus an muinteoir le dul chun cinn an dalta a phlé. Scaoilfear ranganna abhaile go luath chun freastal ar an gcaidreamh seo.

7. Corp Oideachas
Riarann múinteóir an ranga na ceachtanna corp oideachais. Ní ligfear daltaí gan éadaí oiriúnacha, isteach ins na ranganna.

8. Cothroma íocht
Is é cuspóir na scoile ná deis chothrom a thabhairt do na scoláiri go léir idir buachaillí agus cailíní ionas nach mbeidh aon deighilt eatarthu.

9. Imeachtai meachtai
Breise Ex Ranganna :
Is gné fíor thabhachtach de shaol na scoile é, go mbeadh réimse leathan imeachtaí ar fáil sa scoil taobh amuigh di. Eagraíonn foireann teagaisc na scoile ná h-imeachtaí seo ina a gcuid ama saor féin.

Spórt:
Tá béim láidir ar chúrsaí spoirt sa scoil. Is mór is fiú rannphartaíocht,spraoi, meon ceart agus scileanna a fhorbairt is a chochú ná bheith ag buachaint. Bionn an lá leis an scoil go minic.

Teagasc Cispheile:
Riartar teagasc rialta ar chispeil i gcaitheamh na bliana. Cuirtear am clár imeachtaí ar fail do gach tuismitheóir gach téarma scoile. Gan amhras, bhí an scoil rann phairteach i roinnt mhaith blitzes thar na blianta.

Peil Ghaelach
Bionn dian theagasc ar fail le linn uaireannta scoile le Jack O’Connor agus Micheál Quirke. Bhí foírne ón scoil pairteach i gCluichí Cumann na mBunscoile le blianta anuas.

Snámh
Tá lán cead ag na scoláiri ó rang 1 go rang VI bheith páirteach i ranganna snámha.

Cór na Scoile
Is gné an- tabhachtach do na scoláirí go léir an ceol. Bíonn cór na scoile páirteach i mór chuid imeachtaí ar nós Céad Comaoineach, Cóineartú nó dul ag Socraid duine a bhain leis an scoil.

Banna Cheoil na Scoile
Múintear roinnt mhaith úirlisí sa scoil anois ar nós veidhlin, giotar, piano agus an fheadóg.

Tráth na gCeist Boird
Bíonn an scoil rann páirteach i dTrath na gCeist difruíla i rith na bliana.

Seomra Ríomhairí
Tá cead ag páistí na ríomhairí a láimhseáil ag baint usáid as gach CD Rom a bhaineann leo. Tá clár bán ilghníomhach ag gach rang anois.

10. LEABHAIR SCOILE
Ta scéim cíosa i bhfeidhim sa scoil ó rang 2 go rang 6’. Is í aid hm na scéime seo ná costaisí na tuismitheora a choimead comh h-íseal agus is féidir. Buntaiste eile a bhaineann leis an scéim na go mbíonn ar chumas an dalta leabhair suas chun dáta a bheith acu, seachas iad a cheannach sa siopa. Tá comhoibrú na dtuismitheoiri riachtanach don scéim.
Riachtanaisí do Thuismitheoirí:
Bi cinnte go mbeidh clúdach ar an leabhar agus go mbeidh ainm an dalta go soiléir ar an gclúdach
Ma chailltear/scriostar leabhar ní miste ceann nua a fháil.
Íoc as an leabhar ar an toirt.
Coimeádfar cuntas faoi na leabhair. Tá sé tughta fé ndeara againn nach mbíonn daltaí áirithe sách curamach leo. Ar an abhar sin, ní foláir an scéim cíosa a cheilt ar bheagan daltaí as seo amach.
Ár an abhar sin braithfidh todhchaí na scéime ar an gcomhoibriú a bheas ar fail.

11. Obair Bhaile
Is gné tabhachtach an obair bhaile maidir le h-oideachas dalta ar bith. Cuireann sé le toradh na h-oibre a dhéantar ar scoil agus tugann sé deis don duine staidéar a dheanamh sa bhaile. Gan amhras cothaíonn se dea nosanna a chabhróidh go treán lei/leis sa mhean scoile agus sa saol amuigh anseo.

  • Tuigeann formhór de na tuismitheóiri tabhacht na h-oibre bhaile.
  • Conas is féidir leat-sa cabhrú?
  • Bíodh trath agus ionad don obair bhaile. Féach leis go mbeidh an obair ar bun.
  • Féach chuige go mbeidh spéis agat in imeachtai do linbh.
  • Bíodh spéis agat i ngach a bhaineann le h-obair bhaile agus uile. Cuir ceisteanna faoin obair.
  • Éist le léamh, litriú agus bun matamaitic.
  • Scrúdaigh an obair go rialta.
  • Sínigh d’ainm leis an dialann obair bhaile nuair a bhíonn an obair críochnaithe.
  • Tabhair aitheantas do nótaí a bhíonn scríofa ag muinteoir nó Priomh Oide.
  • Ní miste leis, go mbeidh an tuiscint ann gur ar mhaitheas an dalta a mholtar na rialacha seo.12. SMACHT SCOILE
Ta sé de cheart ag gach dalta a fhreastalaíonn ar scoil atmasféar síochánta a bheith aici/aige. Dá bharr sin ta scéim smachta i bhfeidhm agus tá cóip den chód ar fail do gach tuismithéoir agus caithfidh said é a shíniú.
Chuir an Priomh Oide agus an Foireann teagaisc an Cód Smachta le cheile. Ghlac na tuismitheóirí agus a gComhairle chomh maith leis an mBord Bainistíocht leis.
Is eol do na dalataí go léir na rialacha a bhaineann le h-iompar sa scoil. Dé ghnath glactar go fonnmhar leo. Bíonn said níos sasúla agus cinnte le regime a bhfuil iontaoibh acu as.
Tá sé tabhachtach a thuiscint gur ionad oibre agus oideachais í an scoil. Ní seirbhís curaim í do scoláiri. Baineann smacht le gach gné de shaol na scoile. Tá gach gné den scoil riachtanach – obair bhaile, trathúlacht, caitheamh an chulaith chóir, bruscar agus meas ar an bhfoirgneamh. Níl droch-iompar, baoth chaint nó droch bheasái inghlachta ar chor ar bith.

13. CUMANN NA DTUISMITHEOIRÍ
Ón am a bunaíodh an Cumann i 1995 is éachtach an tairbhe agus an neart a thionól sé don scoil. Tá cead ag gach tuismitheóir bheith in a ball. Tugtar coiste riartha gach blian i Mí Mhean Fomhair go h-iondúil. Tacaíonn baill an chumainn le móran imeachtaí a reachtáil don scoil idir cúrsai oideachas, spóirt, cúltur agus caitheamh aimsire. Baineann na scoláirí sar leas as na h-imeachtaí seo go léir.