Ethos OLD

Príomhoide Tomás Ó Conchúir
Príomhoide Tomás Ó Conchúir

Sainmheon na Scoile

Is bunscoil chomhoideachas, lán-Ghaeilge, Caitliceach í Gaelscoil Aogáin a bunaiodh i 1987, faoi phátrúnacht Deoise Chiarraí, chun freastal ar an éileamh do bhunoideachas trí Ghaeilge sa cheantar áitiúil.

Gaelscoil Aogáin is a co-educational, all-Irish, Catholic primary school set up in 1987 under the patronage of the Diocese of Kerry, to cater for the demand for all-Irish primary education in the local area.

Cuireadh an ráiteas seo le chéile le comhoibriú ó Mhúinteoirí, Coiste na dTuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta na scoile.

This statement is a collaborative document created by the School Teachers, Parents’ Association and Board of Management.

Is iad príomhaidmeanna na scoile, trí ghníomhaíochtaí na foirne scoile, an bhoird bhainistíochta  agus an coiste na dtuismitheoirí:

The aims of the school, through the activities of the staff, Board of Management and Parents’ Association Committee, are:

  • Oideachas d’ardchaighdéan a chur ar fail trí Ghaeilge dár ndaltaí
  • To provide a high standard of education through Irish for all our children
  • Cumas an pháiste aonair a fhorbhairt trí Churaclam Cuimsitheach na Roinne (1999) a mhúineadh
  • To develop the individual child’s ability through the Dept. of Education’s Revised Curriculum (1999) that is taught.
  • Tuiscint agus comhionannas a fhorbairt i dtaobh na Críostaíochta de.
  • To develop an understanding and a sense of equality between all Christian faiths.
  • Saoithiúlacht Ghaelach a chothú sa scoil chun cur ar chumas na ndaltaí meas agus tuiscint a bheith acu ar a bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar fhéiniúlacht chultúrtha dreamanna eile.
  • To create an appreciation of all things Irish in the school in order that the children can develop an understanding and respect for their own cultural identity and the cultural identity of others.
  • Go mbeidh pobal na scoile rannpháirteach i dtimpeallacht shona, shlán a chruthú, ina bhfuil na páistí in ann saoirse ar bhonn na córa agus an mhuintearais a chothú.
  • That all members of the school community will strive to create a safe and happy environment in which the children can develop their sense of justice and belonging.