Ethos

Ethos

Gaelscoil Aogáin is a co-educational, all-Irish, Catholic primary school set up in 1987 under the patronage of the Diocese of Kerry, to cater for the demand for all-Irish primary education in the local area.


This statement is a collaborative document created by the School Teachers, Parents’ Association and Board of Management.


The aims of the school, through the activities of the staff, Board of Management and Parents’ Association Committee, are:  • To provide a high standard of education through Irish for all our children

  • To develop the individual child’s ability through the Dept. of Education’s Revised Curriculum (1999) that is taught.

  • To develop an understanding and a sense of equality between all Christian faiths.

  • To create an appreciation of all things Irish in the school in order that the children can develop an understanding and respect for their own cultural identity and the cultural identity of others.

  • That all members of the school community will strive to create a safe and happy environment in which the children can develop their sense of justice and belonging.Sainmheon na Scoile


Is bunscoil chomhoideachas, lán-Ghaeilge, Caitliceach í Gaelscoil Aogáin a bunaiodh i 1987, faoi phátrúnacht Deoise Chiarraí, chun freastal ar an éileamh do bhunoideachas trí Ghaeilge sa cheantar áitiúil.


Cuireadh an ráiteas seo le chéile le comhoibriú ó Mhúinteoirí, Coiste na dTuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta na scoile.


Is iad príomhaidmeanna na scoile, trí ghníomhaíochtaí na foirne scoile, an bhoird bhainistíochta  agus an coiste na dtuismitheoirí:  • Oideachas d’ardchaighdéan a chur ar fail trí Ghaeilge dár ndaltaí

  • Cumas an pháiste aonair a fhorbhairt trí Churaclam Cuimsitheach na Roinne (1999) a mhúineadh

  • Tuiscint agus comhionannas a fhorbairt i dtaobh na Críostaíochta de.

  • Saoithiúlacht Ghaelach a chothú sa scoil chun cur ar chumas na ndaltaí meas agus tuiscint a bheith acu ar a bhféiniúlacht chultúrtha féin agus ar fhéiniúlacht chultúrtha dreamanna eile.

  • Go mbeidh pobal na scoile rannpháirteach i dtimpeallacht shona, shlán a chruthú, ina bhfuil na páistí in ann saoirse ar bhonn na córa agus an mhuintearais a chothú.


 

 

 

Home