Obair Bhaile

Is gné tabhachtach an obair bhaile maidir le h-oideachas dalta ar bith. Cuireann sé le toradh na h-oibre a dhéantar ar scoil agus tugann sé deis don duine staidéar a dheanamh sa bhaile. Gan amhras cothaíonn se dea nosanna a chabhróidh go treán lei/leis sa mhean scoile agus sa saol amuigh anseo.

• Tuigeann formhór de na tuismitheóiri tabhacht na h-oibre bhaile.
• Conas is féidir leat-sa cabhrú?
• Bíodh trath agus ionad don obair bhaile. Féach leis go mbeidh an obair ar bun.
• Féach chuige go mbeidh spéis agat in imeachtai do linbh.
• Bíodh spéis agat i ngach a bhaineann le h-obair bhaile agus uile. Cuir ceisteanna faoin obair.
• Éist le léamh, litriú agus bun matamaitic.
• Scrúdaigh an obair go rialta.
• Sínigh d’ainm leis an dialann obair bhaile nuair a bhíonn an obair críochnaithe.
• Tabhair aitheantas do nótaí a bhíonn scríofa ag muinteoir nó Priomh Oide.

Ní miste leis, go mbeidh an tuiscint ann gur ar mhaitheas an dalta a mholtar na rialacha seo.